Dostępność elektroniczna

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Chełmie Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publiczna w Chełmie Śląskim.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

Niezgodności:

– filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo )

Wyłączenia:

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Ponadto strona posiadają następujące ułatwienia:

– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery, czarno białe)

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

– wyszukiwarkę

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-06-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Chełmie Śląskim e-mail: gbpchelmsl@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 225 78 05 .Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmie Śl. mieści się w parterowym budynku. Korytarz w budynku jest bezkolizyjny, nie posiada progów. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.. Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Do budynku Biblioteki może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Przy wejściu do Biblioteki znajduje się ogólnodostępny parking.

A+